Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

20:07
5740 f79e 350

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning vialikek likek
Androfobia
18:35
Androfobia
18:25
4314 8eef 350
Reposted fromczapajew czapajew viagdziejestola gdziejestola
18:25
3268 87e1 350

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viahiroshima2 hiroshima2
Androfobia
18:22
2489 3fc5 350
Androfobia
18:22
18:21
9803 b0ba 350

December 03 2017

20:24
Androfobia
20:23
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
20:22
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Androfobia
20:18
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Androfobia
20:17
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
Androfobia
20:16
9952 f896 350
Reposted from777727772 777727772 viadivi divi
Androfobia
10:39
1247 2d00 350
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viapikkumyy pikkumyy
Androfobia
10:27
0238 f8cc 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viapikkumyy pikkumyy

December 02 2017

Androfobia
21:18

NAJLEPSZA MIŁOŚĆ TO PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ PLUS NAMIĘTNOŚĆ.

Reposted frombellla bellla viapersona-non-grata persona-non-grata
Androfobia
21:18
0957 17bf 350
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viadivi divi
21:17
2473 5f10 350
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Androfobia
21:16
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Reposted frombylejaka bylejaka vialekkaprzesada lekkaprzesada
Androfobia
20:39
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl